Gedicht door Paul

Ontvang Hem

Het is heerlijk om te dichten.
Het kan zorgen soms verlichten
of een broeder, zuster stichten
door een regel of couplet.
Woorden, uit het hart geschreven,
die bemoedigingen geven
om altijd te blijven streven
Hem te zoeken, in gebed.

Hij, Die vraagt Hem te ontmoeten,
Die bereid was om te boeten,
is doorboord door handen, voeten,
heeft gezegd: ‘Het is volbracht.’
Hij, Die smaadheid heeft gedragen,
werd bespot, bespuwd, geslagen,
wil niet dat je zult vertragen
Hem te zoeken, Hij Die wacht.

Lopen tranen op je wangen?
Kan je Jezus niet ontvangen
door je wereldse belangen?
Kom, geloof en neem Hem aan.
Aardse rijkdom zal verdwijnen
en je ziel zal eeuwig kwijnen
als je daad’lijk moet verschijnen,
want ook jij zult voor Hem staan.

Het is heerlijk om te lezen
hoe mijn Heiland is verrezen.
Door Zijn Geest zijn wij geen wezen
en de Trooster troost ons nu.
En een ieder die wil horen
luistert en gaat niet verloren.
Door Zijn Geest opnieuw geboren,
daar stopt het individu.

Heere Jezus, bron van leven,
dank U, dat U hebt vergeven
alles wat ik heb misdreven.
‘k Ben gereinigd door Uw bloed.
U, Die stierf voor al mijn zonden
en de satan heeft gebonden,
olie goot in al mijn wonden,
zegent mij in overvloed.

Gedicht
Door Paul Noordegraaf